ધ.ત્રિ. ની કલમે – “આપણે હવે માસ્ટર બની ગયા છીએ એવી હવા કદી આવવા દેવી નહીં.”