There will be a change in the rules of Money Transfer next month

આ વર્ષે ઘણા ફેરફાર થઈ રહ્યાં છે. બેન્કિંગ સેક્ટર પણ તેમાંથી બાકાત નથી. પરં